TECHNICAL
技术培训

除螨杀虫洗液

日期:2012年3月3日 07:41

                                    除螨杀虫洗液

   

   苦参25G  地肤子25G  百部30G  苍术25G  黄柏25G

    

    加水煎熬40分钟,取药水外洗涂檫,勿让狗狗舔食

    

    对各种体外寄生虫效果显著,副作用小。  

所属类别: 中医中药

该资讯的关键词为:

服务项目